Narcisme en Entitlement: Gevolgen voor Slachtoffers en Herstelstrategieën

Waarom Willen Narcisten Zoveel Privileges? De Oorsprong van Dit Gedrag

Narcisten hebben de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan en speciale behandeling te ontvangen. Dit verlangen naar privileges komt voort uit een complexe mix van overtuigingen en ervaringen die hen ervan overtuigen dat ze beter zijn dan anderen.

Een belangrijke reden achter dit gedrag is hun onvermogen om zich in anderen in te leven. Ze stellen zichzelf centraal en verwachten dat anderen hun wensen en behoeften prioriteit geven. Dit leidt tot een gevoel van recht op speciale behandeling en privileges.

Bovendien is het zelfbeeld van narcisten een belangrijke factor. Ze hebben een overdreven positief beeld van zichzelf en geloven dat ze bijzonder en uniek zijn. Als gevolg hiervan ontstaat het idee dat ze meer privileges verdienen dan anderen, simpelweg omdat ze zichzelf als beter beschouwen.

De zoektocht naar privileges komt ook voort uit een diepgewortelde behoefte aan bewondering en erkenning van anderen. Narcisten willen graag laten zien hoe geweldig ze zijn en zoeken manieren om hun waarde te bewijzen. Door zichzelf speciale behandelingen en privileges toe te kennen, hopen ze anderen te imponeren en hun ego te versterken.

Mensen die in hun jeugd bijvoorbeeld verwend of juist verwaarloosd zijn, ontwikkelen als volwassenen een gevoel van recht. In een poging om te compenseren voor onvervulde emotionele behoeften, zoeken ze naar manieren om zichzelf te verheffen boven anderen en privileges te verwerven.

De Gevolgen van Verwennen

Het is niet ongebruikelijk dat ouders en verzorgers hun kinderen met liefde en aandacht willen omringen, maar het is belangrijk om te weten dat overmatig verwennen ernstige negatieve gevolgen heeft. Een van de meest zorgwekkende gevolgen van verwennen is het ontwikkelen van narcisme en een houding die steeds meer privileges eist.

Narcisme ontwikkelt bij kinderen wanneer zij voortdurend het gevoel krijgen dat ze speciaal zijn, meer waard zijn dan anderen en dat hun behoeften en verlangens belangrijker zijn dan die van anderen. Als kinderen overmatig verwend worden, leren ze dat ze altijd op hun wenken bediend moeten worden en ontwikkelen ze een sterk gevoel van entitlement.

Kinderen die nooit hebben geleerd om teleurstelling te accepteren of om te gaan met de realiteit dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen, zullen zich vastklampen aan het idee dat ze recht hebben op bepaalde voordelen of gunsten. Dit resulteert in een gebrek aan empathie en een verminderd vermogen om rekening te houden met de gevoelens en behoeften van anderen.

Dit gedrag uit zich problematisch in relaties, op school, en later in het leven op de werkvloer. Mensen met een narcistische houding en een gevoel van entitlement zijn moeilijk om mee samen te werken, omdat ze voortdurend verwachten dat anderen aan hun wensen voldoen. Daarnaast hebben zij moeite met het accepteren van kritiek, wat hun persoonlijke en professionele groei in de weg staat.

De Dynamiek van Twee Ouderprofielen: Narcisme en Compensatie in de Opvoeding

Wanneer ouders verschillende opvoedingsstijlen hanteren, leidt dit tot een complexe dynamiek binnen het gezin. Als de ene ouder bijvoorbeeld een narcistisch profiel heeft, terwijl de andere ouder compenseert door het kind te verwennen en te overbeschermen, resulteert dit erin dat de kinderen onhandelbaar worden en steeds meer privileges eisen.

De ouder met het narcistische profiel zet zichzelf op de eerste plaats (verwaarlozing) en stelt de eigen behoeften en verlangens boven die van het kind. Deze ouder heeft hoge verwachtingen en zet het kind onder druk om te presteren, zonder rekening te houden met de individuele behoeften en emoties van het kind. Zo krijgt het kind het gevoel niet gezien of gehoord te worden, en dit leidt ertoe dat het op zoek gaat naar bevestiging en steun bij de andere ouder.

Het is een vaststaand feit dat de compenserende ouder, vaak met een tegengesteld profiel, overbeschermend en toegeeflijk kan zijn om het kind de liefde en zorg te bieden die het niet krijgt van de narcistische ouder. Deze ouder heeft doorgaans moeite met het stellen van grenzen en handhaven van regels, uit vrees het kind nog meer te belasten. Dit leidt echter tot situaties waarin het kind te veel vrijheid en verwennerij ervaart, wat resulteert in onhandelbaar gedrag en een toenemende eis voor privileges.

De Gevolgen van Onhandelbaar Gedrag en Toenemende Privilege Eisen

In de praktijk leidt deze combinatie van ouderprofielen tot een kind dat worstelt met het vinden van een evenwicht tussen zijn of haar behoeften en de verwachtingen van beide ouders. Het kind wordt onzeker, weet niet wie of wat te volgen, en stelt zich uiteindelijk afhankelijk op van de compenserende ouder voor emotionele steun. Dit resulteert in gedragsproblemen en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Samenvattend leidt de combinatie van een narcistische en een compenserende ouder tot een complexe gezinsdynamiek, met kinderen die onhandelbaar worden en steeds meer privileges eisen.

De Rol van de Compenserende Ouder in de Ontwikkeling van het Kind

Binnen een gezin met een narcistische ouder en een compenserende ouder, is het belangrijk te belichten hoe kinderen uiteindelijk de rol van de narcistische ouder kunnen overnemen. Dit fenomeen treedt op wanneer het kind de andere ouder in dezelfde rol plaatst waarin de narcistische partner deze ouder heeft geplaatst. Doordat de compenserende ouder moeite heeft met het stellen van grenzen en angstig is voor conflicten, gaat deze ouder met het kind om op dezelfde wijze als met de narcistische partner.

Het Kind als Spiegel voor de Compenserende Ouder

Het kind fungeert als een spiegel voor de compenserende ouder, die wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn of haar onvermogen om grenzen te stellen en conflicten aan te gaan. Hierdoor belanden de compenserende ouder en het kind in dezelfde lessen die de ouder eerder met de narcistische partner heeft doorlopen, maar nu in de context van de ouder-kindrelatie.

Na de scheiding doet de ouder die misbruik heeft ondergaan er alles aan om het kind weg te houden van de misbruikende ouder. Echter, door het kind een compenserende opvoeding te geven, realiseert deze ouder zich niet dat dit even schadelijk is voor de toekomst van het kind.

Deze ouder creëert onbedoeld een selffulfilling prophecy.

De compenserende ouder, in een poging om het kind te beschermen tegen de negatieve invloed van de misbruikende ouder, schept juist een omgeving waarin het kind opgroeit met ongezonde patronen en een gebrek aan duidelijke grenzen. Dit leidt tot gedragsproblemen, onzekerheid en een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind.

Het is essentieel dat de ouder die misbruik heeft ondergaan zich bewust wordt van de impact van zijn of haar opvoedingsstijl op het kind en streeft naar een evenwichtige en gezonde benadering. Het erkennen van het belang van het stellen van grenzen en het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving is cruciaal voor de toekomst van het kind en helpt om de negatieve effecten van de scheiding en de invloed van de misbruikende ouder te minimaliseren.

In conclusie, kinderen die tijdens hun kindertijd overbeschermd en verwend worden, ontwikkelen zich later tot personen die zich gerechtigd voelen. Deze houding van gerechtigdheid leidt tot problemen in relaties, op het werk en in andere sociale situaties. Bovendien bestaat er een grote kans dat deze kinderen narcistische kenmerken zullen ontwikkelen als volwassenen, waardoor de cirkel zich herhaalt.

Ironisch genoeg wordt het kind, waar de ene ouder zo bang voor was om het niet als de narcistische ouder te laten worden, door deze hechtingsstijl opgevoed om uiteindelijk toch vergelijkbare eigenschappen te vertonen. Het is daarom van groot belang om een evenwichtige en gezonde opvoeding te bieden, die zowel liefde en zorg als duidelijke grenzen en verantwoordelijkheden omvat.

Heb jij te maken gehad met narcisme en entitlement in je relaties en zoek je ondersteuning en begeleiding om te herstellen en vooruit te gaan? Je kunt bij mij terecht en tijdens het adviesgesprek kan ik je tools, technieken, inzichten en strategieën aanbieden om je hierbij te helpen:

Stapsteen transformatie