Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website en de consultatie, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, over mijn diensten of heb je een algemene vraag? Aarzel niet contact op te nemen, ik help jou zo snel als mogelijk verder.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Constantia de Gier en de cliënt, tenzij er in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bijzondere voorwaarden zijn opgenomen. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van die afzonderlijke overeenkomst. Tenzij er een andersluidende schriftelijke overeenkomst is gesloten, wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten van Constantia de Gier verklaart de klant deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Voorwaarden: vereiste vooruitbetaling voor consultaties

Voor alle consultaties geldt dat deze vooraf betaald dienen te worden. De cliënt reserveert steeds voor één gesprek en verbindt zich niet tot meerdere gesprekken.

Betalingsbewijs vereist – afspraken worden anders doorgegeven

Bij elke overschrijving wordt een uiterste vervaldatum vermeld. We verwachten dat je ons binnen deze datum een bewijs van betaling stuurt. Als de vervaldatum is verstreken en we geen bewijs van betaling hebben ontvangen, wordt jouw geplande afspraak doorgegeven aan iemand anders. Als je toch nog een bewijs van betaling stuurt na deze vervaldatum, bekijken we samen een nieuw agendavoorstel. Een betaalde consultatie moet binnen 8 weken na betaling worden opgenomen, anders vervalt deze. Als er in de verlengde periode van 8 weken een tariefaanpassing plaatsvindt, zullen we je vragen het verschil bij te betalen.

Voorbereiding bij adviesgesprek – stuur verhaal en foto’s op tijd

Als extra dienstverlening bied ik een voorbereiding aan bij het adviesgesprek. Het is belangrijk dat het verhaal en de foto’s uiterlijk de dag vóór 18.00 uur worden doorgestuurd. Bij latere ontvangst is er onvoldoende tijd om deze voorbereiding volledig af te ronden. Helaas vervalt dan deze bijkomende dienstverlening.

De voorbereiding is bedoeld om mij vooraf te informeren over jouw verhaal en een beeld te krijgen van de personen op de foto’s. Dit helpt om tijdens het gesprek efficiënter te kunnen werken en voorkomt dat er veel vragen moeten worden gesteld. Tijdens het gesprek kun je gerust naar deze indrukken vragen.

Stipte consultaties – betaalde tijd begint op afgesproken tijd

De consultatie begint stipt op de afgesproken tijd en de betaalde tijd begint vanaf dat moment te lopen. Wanneer je verlaat bent laat je dit weten. De contactgegevens staan in de bevestigingsmail die je ontving.

Voorwaarden voor consultatie verzetten – lees meer

Het verzetten van een consultatie is alleen mogelijk buiten de 48 uur periode voorafgaand aan het agendapunt waarop de consultatie werd vastgelegd. Een betaalde consultatie moet binnen 8 weken na betaling worden opgenomen, anders vervalt deze. Als er in de verlengde periode van 8 weken een tariefaanpassing plaatsvindt, zal ik je vragen het verschil bij te betalen.

Consultatie verzetten binnen 48 uur – alleen bij ziekte en onder strikte voorwaarden

Het verzetten van een consultatie binnen 48 uur voorafgaand aan het agendapunt van de consultatie is alleen mogelijk in geval van ziekte, onder de volgende strikte voorwaarden: de consultatie moet minimaal 3 uur voor het geplande startuur schriftelijk worden geannuleerd. De contactgegevens staan vermeld in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen.

Bovendien moet er een geldig doktersattest worden overlegd om de afspraak naar een latere datum te kunnen verplaatsen. Het verzetten van een vooraf betaalde consultatie met doktersattest is slechts één keer mogelijk. Het doktersattest moet binnen 5 werkdagen worden doorgestuurd. Als dit niet gebeurt, vervalt de mogelijkheid om de afspraak te verplaatsen.

Een nieuwe afspraak moet binnen 8 weken na het oorspronkelijke agendapunt worden gepland. Als er in de verlengde periode van 8 weken een tariefaanpassing plaatsvindt, zal ik je vragen het verschil bij te betalen.

Afwijzing van aankoop niet mogelijk bij training tijdens herroepingstermijn

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via e-mail naar narcismebelgie@gmail.com) op de hoogte stellen van je beslissing.

Houd er rekening mee dat je niet het recht hebt om af te zien van de aankoop als de training binnen de herroepingstermijn plaatsvindt. Als je ervoor kiest om tijdens de herroepingstermijn te betalen voor deze consultatie, ga je akkoord met het ontvangen van de dienstverlening binnen de herroepingstermijn en doe je afstand van het herroepingsrecht.

Constantia de Gier behoudt zich het recht voor om afspraak te verplaatsen

Constantia de Gier behoudt zich het recht voor om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum zonder enige vorm van annuleringsvergoeding. Als dit gebeurt, wordt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Voorkom tijdverlies – test uw webcam en audio voorafgaand aan online consultatie

Er is weinig dat niet kan worden opgelost. Voordat je een online consultatie reserveert, moet je er zeker van zijn dat jouw computer geschikt is voor de communicatiemogelijkheden die worden gebruikt. Gelieve 5 of 10 minuten voorafgaand aan de online consultatie te testen of jouw webcam en audio werken. Zo kunnen we voorkomen dat we kostbare tijd verliezen bij de start van de online consultatie.

Deontologische en GDPR-richtlijnen – gesprekken worden niet gedeeld of opgenomen

Vanwege deontologische en privacyredenen (GDPR) worden de gesprekken tussen Constantia de Gier en de cliënt niet opgenomen en niet gedeeld met derden. Het openbaar maken of doorsturen van opnames zonder toestemming kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Offerte voor het schrijven van een verslag – bespreek de mogelijkheden

In sommige gevallen kan ik ondersteuning bieden bij het opstellen van een verslag. Als je behoefte hebt aan versterking van je verhaal met overtuigende argumenten, kunnen we samen de mogelijkheden bespreken. Als ik mogelijkheden zie om de argumenten te formuleren, zal ik je een offerte sturen voor het schrijven van het verslag. De toegevoegde waarde van een analyse hangt af van jouw specifieke situatie en zal per onderwerp worden beoordeeld. Tijdens ons gesprek kan ik je ter inspiratie een voorbeeld laten zien van een vergelijkbaar verslag.

Inhoud betalingsbewijs – lees meer over de details

Vraag op de dag van de overschrijving kosteloos per e-mail om een ontvangstbewijs. Als je het ontvangstbewijs per post wilt ontvangen, worden er portkosten en €50 aan administratieve kosten in rekening gebracht. Deze kosten moeten vooraf worden betaald.

Voor consultaties uit het verleden kan op verzoek een bewijs van betaling met terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar worden afgeleverd. Voor dit opzoekingswerk wordt een administratiekost van €50 in rekening gebracht.

Als je het bewijs per post wilt ontvangen, worden ook portkosten en €50 aan administratieve kosten in rekening gebracht voor het verzenden. Deze kosten moeten vooraf worden betaald. Het betalingsbewijs vermeldt de naam van de cliënt, de consultatie, het bedrag, de datum en de stempel van Narcisme België.

Privacybeleid voor notities – bekijk de details

Alleen bij het vastleggen van een volgende afspraak worden er notities gemaakt. Deze notities zijn alleen voor mij bedoeld en kunnen door niemand anders worden gelezen. Ze bevatten de aan te pakken werkpunten van de cliënt en de begeleidingsstrategie voor de volgende afspraak. Zodra de begeleiding stopt, worden de notities automatisch verwijderd.

Tariefopties – particulier of zelfstandig tarief

Bij de reservering moet worden aangegeven of het particuliere tarief of het tarief voor zelfstandigen gewenst is. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW en worden duidelijk vermeld.